Privacy -

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 juni 2023
(Für die deutsche Version scrollen Sie bitte nach unten)

Helio, gevestigd aan Sumatrastraat 52
2315 BH Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

www.helio.nl Sumatrastraat 52
2315 BH Leiden 0655377164

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Helio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Helio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Helio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Helio) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Helio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor inactieve accounts

Delen van persoonsgegevens met derden
Helio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Helio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Helio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Helio zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Helio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Helio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helio, mit Sitz in der Sumatrastraat 52, 2315 BH Leiden, ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung.

KONTAKTINFORMATIONEN: www.helio.nl Sumatrastraat 52 2315 BH Leiden 0655377164

VON UNS VERARBEITETE PERSONENBEZOGENE DATEN Helio verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen und/oder weil Sie uns diese Daten selbst zur Verfügung stellen.

UNTEN FINDEN SIE EINE ÜBERSICHT DER PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE WIR VERARBEITEN:

 • Vor- und Nachname
 • E-Mail-Adresse
 • IP-Adresse
 • Sonstige personenbezogene Daten, die Sie aktiv zur Verfügung stellen, z. B. durch Erstellen eines Profils auf dieser Website, Korrespondenz und telefonisch
 • Standortdaten
 • Informationen über Ihre Aktivitäten auf unserer Website
 • Internetbrowser und Gerätetyp
 • Bankverbindung

BESONDERE UND/ODER SENSIBLE PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR VERARBEITEN Unsere Website und/oder Dienstleistung hat nicht die Absicht, Daten über Website-Besucher unter 16 Jahren zu sammeln, es sei denn, sie haben die Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Wir empfehlen daher den Eltern, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne elterliche Zustimmung gesammelt werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir personenbezogene Daten über Minderjährige ohne diese Zustimmung gesammelt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung unter [email protected], und wir werden diese Informationen löschen.

ZU WELCHEM ZWECK UND AUF GRUNDLAGE WIR PERSONENBEZOGENE DATEN VERARBEITEN Helio verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:

 • Abwicklung Ihrer Zahlung
 • Versenden unseres Newsletters und/oder Werbematerials
 • Kontaktierung per Telefon oder E-Mail, falls dies erforderlich ist, um unsere Dienstleistung erbringen zu können
 • Informationen über Änderungen unserer Dienstleistungen und Produkte
 • Lieferung von Waren und Dienstleistungen an Sie

AUTOMATISCHE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG Helio trifft keine Entscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf Personen haben könnten, auf der Grundlage automatisierter Verarbeitung. Dies bezieht sich auf Entscheidungen, die ohne menschliches Eingreifen (z. B. eines Mitarbeiters von Helio) von Computerprogrammen oder -systemen getroffen werden.

WIE LANGE WIR PERSONENBEZOGENE DATEN SPEICHERN Helio speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um die Zwecke zu erfüllen, für die Ihre Daten erhoben wurden.